Tehos­tettu nuorisotyö

Meillä on tehos­te­tun nuo­ri­so­työn toi­min­ta­suun­ni­telma, joka astuu voi­maan, jos kun­nas­samme tapah­tuu kriisi tai muu kata­strofi. Täl­löin voimme olla entistä parem­min nuor­ten tukena. Täl­lai­nen kriisi voi olla esi­mer­kiksi nuo­ren vakava onnet­to­muus tai nuo­reen koh­dis­tu­nut rikos. 

Tehos­tettu nuo­ri­so­työ ei ole krii­si­työtä, koh­den­tuu hei­hin, joita tilanne kos­ket­taa välil­li­sesti, esim. krii­sin koh­dan­neen nuo­ren kave­ri­pii­riä. Tar­joamme nuo­rille mah­dol­li­suu­den kokoon­tu­mi­seen ja kes­kus­te­luun. Some -, chat- tai puhe­lin­päi­vys­tys tarvittaessa.

Tehos­tamme työ­tämme täl­löin mää­rä­ai­kai­sesti ja krii­sin lop­puessa pyrimme palaa­maan nor­maa­liin mah­dol­li­sim­man pian. Toi­min­nas­samme koros­tuu ammat­ti­lai­sen ja välit­tä­vän aikui­sen läs­nä­olo, tilan­ne­taju ja jat­kuva arviointi. Nuo­ri­so­pal­ve­lui­den tehos­tet­tua nuo­ri­so­työtä teh­dään kou­lu­jen luku­kausien mukaisesti.

Kii­reel­li­sessä hätä­ti­lan­teessa soita hätä­nu­me­roon 112.


Ota yhteyttä


Tutustu lisää

Ins­ta­gram: @nuortenkontiolahti