Bän­di­toi­minta

Nuor­ten bän­di­tila on suun­nattu 13–18-vuotiaiden Kon­tio­lah­te­lais­ten nuor­ten käyt­töön ja sen tar­koi­tuk­sena on saada nuo­ret innos­tu­maan bän­dissä soit­ta­mi­sesta sekä perus­ta­maan uusia yhtyeitä.

Bän­di­ti­lassa nuo­ret voi­vat tutus­tua bän­di­soit­toon hyvin mata­lalla kyn­nyk­sellä, sillä tilassa on kaikki tar­vit­ta­vat soit­ti­met joten omia instru­ment­teja ei vält­tä­mättä tarvitse.

Tree­ni­käm­pällä on myös omien demo­jen tekoon tar­vit­ta­vat lait­teet ja siellä nuo­ret voi­vat har­joi­tella oman musii­kin tal­tioi­mista ja miksaamista.

Tilassa on myös kah­vit­telu-/hen­gai­lu­tila jonka yhtey­dessä on soi­tin­kor­jaus­piste, jossa nuo­ret voi­vat ope­tella kor­jaa­maan omia instru­ment­te­jaan ohjaa­jan avustuksella.

Bän­di­tila on avoinna arki-iltai­sin klo 18.30–21.00. Se sijait­see osoit­teessa Kyl­mä­ojan­tie 58.

Lisä­tie­toja toi­min­nasta ja vapaista soit­toa­joista Sampolta.


Ota yhteyttä


Tutustu lisää

Ins­ta­gram: @nuortenkontiolahti