Saa­vu­tet­ta­vuus­se­loste

Ter­ve­tu­loa, tämä on orga­ni­saa­tion Kon­tio­lah­den kunta saavutettavuusseloste

Tämä saa­vu­tet­ta­vuus­se­loste kos­kee pal­ve­lua https://nuortenkontiolahti.fi/ ja on laa­dittu / päi­vi­tetty 16.02.2023. Pal­ve­lua kos­kee laki digi­taa­lis­ten pal­ve­lu­jen tar­joa­mi­sesta, jossa edel­ly­te­tään, että jul­kis­ten verk­ko­pal­ve­lu­jen on oltava saavutettavia.

Olemme arvioi­neet pal­ve­lun saa­vu­tet­ta­vuu­den itse

Digi­pal­ve­lun saa­vu­tet­ta­vuu­den tila

Täyt­tää kaikki saavutettavuusvaatimukset.

Huo­ma­sitko saa­vu­tet­ta­vuus­puut­teen digi­pal­ve­lus­samme? Kerro se meille ja teemme par­haamme puut­teen korjaamiseksi

Verk­ko­lo­mak­keella

Anna saa­vu­tet­ta­vuus­pa­lau­tetta palau­te­pal­ve­lumme kautta: www.kontiolahti.fi/palautepalvelu

Säh­kö­pos­tilla

[email protected]

Muilla tavoin

Voit myös soit­taa meille nume­roon 013 7341 tai tulla pai­kan päälle käy­mään. Osoite on Kes­kus­katu 8, 81100 Kontiolahti.

Val­von­ta­vi­ran­omai­nen

Jos huo­maat sivus­tolla saa­vu­tet­ta­vuuson­gel­mia, anna ensin palau­tetta meille eli sivus­ton yllä­pi­tä­jälle. Vas­tauk­sessa voi mennä 14 päi­vää. Jos et ole tyy­ty­väi­nen saa­maasi vas­tauk­seen tai et saa vas­tausta lain­kaan kah­den vii­kon aikana, voit tehdä ilmoi­tuk­sen Etelä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­toon Avau­tuu uuteen ikku­naan. Etelä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­ton sivulla ker­ro­taan tar­kasti, miten ilmoi­tuk­sen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Val­von­ta­vi­ran­omai­sen yhteystiedot

Etelä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­rasto
Saa­vu­tet­ta­vuu­den val­von­nan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhe­lin­nu­mero vaihde 0295 016 000