Kir­kon­ky­län nuorisotila

Kir­kon­ky­län nuok­ka­rilla voit osal­lis­tua moni­puo­li­sesti eri­lai­siin toi­min­toi­hin. Nuok­ka­rilla on useita huo­ne­ti­loja, joissa voit pelata pöy­tä­pe­lejä, video­pe­lejä tai viet­tää aikaa kave­rei­den kanssa. Keit­tiöstä löy­tyy kaikki tar­vit­ta­vat väli­neet ruuan val­mis­tuk­seen, joten voit kok­kailla yhdessä mui­den nuor­ten kanssa vaikka väli­pa­laa kou­lun jäl­keen. Paikka tar­joaa myös luo­tet­ta­van ympä­ris­tön ja mah­dol­li­suu­den jutella aikui­sen kanssa.

Nuok­kari sijait­see kir­kon­ky­län kes­kus­tassa, aptee­kin talossa, osoit­teessa Kes­kus­katu 24. Sisään­käynti nuok­ka­rille on torin puo­lei­sesta ovesta ja nuok­kari löy­tyy toi­sesta kerroksesta.

Kir­kon­ky­län nuo­ri­so­tila on avoinna:

tiis­tai klo 15 — 20
kes­ki­viikko klo 15 — 20
per­jan­tai klo 15–21


Ajan­koh­tai­set aukio­loa­jat sekä poik­keus­au­kio­loa­jat pää­set näke­mään seu­raa­malla mei­dän IG tiliä tai kontiolahti.harrastuskalenteri.fi sivustoa.


Ota yhteyttä


Tutustu lisää

Ins­ta­gram: @kontiolahdennuokkari
Ajan­koh­taista