Sel­kien nuo­ri­so­tila OSMO

Nuo­ri­so­tila sijait­see Sel­kien ala­kou­lun moni­toi­mi­ti­lassa (ala­kou­lun kel­la­ri­tila, jonne on oma sisään­käynti kou­lun pää­dystä, rap­puset alas) Sel­kien­tie 47B, 81235 Lehtoi.

Osmossa on yhteis­tila ja pieni keit­tiö. Osmossa voit pelata eri­lai­sia pelejä (lau­ta­pe­lit, bil­jardi, pöy­tä­jal­ka­pallo ja Nin­tendo Wii), kat­soa tv:tä ja viet­tää aikaa kave­rei­den kanssa. Omia eväitä voi syödä sekä ohjaa­jan kanssa on mah­dol­lista kok­kailla yhdessä pientä pur­ta­vaa. Paikka tar­joaa myös luo­tet­ta­van ympä­ris­tön ja mah­dol­li­suu­den jutella aikui­sen kanssa. 

Osmo on Kon­tio­lah­den kun­nan osto­pal­velu nuok­kari, jonka toteut­taa Mai­se­ma­ky­lien Vel­li­kello ry yhteis­työssä Sel­kien kou­lun van­hem­pain­toi­mi­kun­nan kanssa. Osmo nou­dat­taa Kon­tio­lah­den kun­nan nuo­ri­so­toi­min­nan yhtei­siä toi­min­ta­sään­töjä. Osmo on avoinna 7 lk- toi­sen asteen nuo­rille, lisäksi klo 17–20 Osmoon ovat ter­ve­tul­leita myös 5–6 luokkalaiset.

Ohjaa­jina syk­syllä 2023 toi­mi­vat Inari Turkki sekä Mai­se­ma­ky­lien Vel­li­kel­lon ja van­hem­pain­toi­mi­kun­nan hen­ki­löt vuoroittain.

Lisä­tie­dot:
Mai­se­ma­ky­lien Vel­li­kello ry Mari Häli­nen [email protected]
Kii­reel­li­sissä asioissa voit ottaa yhteyttä puhe­li­mitse 050 395 1951.

Osmo on avoinna:

Per­jan­tai­sin klo 17–20 (5–6 lk ja 7lk à)

Per­jan­tai­sin klo 20–22 (7 lkà)

Ajan­koh­tai­set aukio­loa­jat sekä poik­keus­au­kio­loa­jat pää­set näke­mään seu­raa­malla mei­dän IG tiliä @selkiennuokkariosmo

Tutustu lisää

Ins­ta­gram: @selkiennuokkariosmo