KonaAc­tion

KonaAc­tion kuvaa nuo­rille koh­den­net­tua aktii­vista toi­min­taa, jota toteu­te­taan osana kun­nan nuo­ri­so­työtä. Nuo­rille on tar­jolla myös hen­ki­lö­koh­taista lii­kun­ta­neu­von­taa ylä­kou­lun tiloissa sovit­tuna ajankohtana. 

Lii­kunta-/elä­män­ta­pa­neu­von­taa saa halu­tes­saan myös nuo­ri­so­ti­loilla tai muussa nuo­relle sovel­tu­vassa ympä­ris­tössä. Lii­kun­ta­neu­vonta-asioissa otat­han roh­keasti yhteyttä.


Ota yhteyttä