Kou­lu­nuo­ri­so­työ

Kaikki nuo­ret mukaan eli KAMU-hank­kee­seen on haettu AVI:n eri­tyi­sa­vus­tusta kou­luissa ja oppi­lai­tok­sissa teh­tä­vän nuo­ri­so­työn vah­vis­ta­mi­seen ja kehit­tä­mi­seen. Hanke toteu­te­taan ajalla 20.3.2023–30.6.2024 Kon­tio­lah­den kou­lulla sekä Leh­mon uudessa yhte­näis­kou­lussa. Koh­de­ryh­mänä on pää­sään­töi­sesti 7–9 luok­ka­lai­set nuo­ret. Kou­lu­nuo­ri­so­työn toi­min­ta­mal­lia kehi­te­tään muut­tu­vaan toi­min­taym­pä­ris­töön ja koro­nan jäl­kei­seen aikaan sopivaksi.

”Kou­lu­nuo­ri­so­työn tavoit­teena on nuo­ren osal­li­suu­den lisää­mi­nen, aito ja kii­ree­tön koh­taa­mi­nen kou­lu­päi­vän aikana. ”

Kou­lu­nuo­ri­so­työn­te­kijä koh­taa nuo­ria väli­tun­ti­sin kou­lun käy­tä­villä, luok­ka­ti­lan­teissa, pien­ryh­missä ja tar­joaa yksi­lö­oh­jausta nuo­rille, edis­täen nuor­ten yhtei­söl­li­syyttä ja hyvinvointia.

Nuo­ri­so­työn­te­ki­jän voi myös tavata kou­lu­päi­vien ulko­puo­lella nuo­ri­so­ta­loilla, kesä­toi­min­noissa sekä eri­lai­sissa kun­nan jär­jes­tä­missä tapahtumissa.


Ota yhteyttä


Tutustu lisää

Ins­ta­gram: @nuortenkontiolahti