Nuo­ri­so­val­tuusto

Nuo­ri­so­val­tuus­tomme on poliit­ti­sesti ja uskon­nol­li­sesti sitou­tu­ma­ton nuor­ten vai­kut­ta­ja­ryhmä. Sen toi­min­nan tar­koi­tuk­sena on ajaa nuor­ten etuja osal­lis­tu­malla pää­tök­sen­te­koon ja vai­kut­ta­malla ajan­koh­tai­sissa asioissa. 

Nuo­ri­so­val­tuus­ton edus­ta­jalla on puhe- ja läs­nä­olo-oikeus Kon­tio­lah­den kun­nan kai­kissa lau­ta­kun­nissa ja valtuustossa.

Nuor­ten mah­dol­li­suu­desta osal­lis­tua ja vai­kut­taa sää­de­tään nuo­ri­so­laissa, kun­ta­laissa sekä hyvin­voin­tia­lu­eesta anne­tussa laissa. 

Lisäksi nuo­ri­so­val­tuus­tomme toi­mii tii­viissä yhteis­työssä kun­nan nuo­ri­so­pal­ve­lui­den sekä mui­den kun­nan sidos­ryh­mien kanssa. 


Ota yhteyttä


Tutustu lisää

Ins­ta­gram: @konanuva