Etsivä nuo­ri­so­työ

Etsivä nuo­ri­so­työn­te­kijä aut­taa sinua, kun olet jää­mässä ilman opis­ke­lu­paik­kaa, kes­key­tät opin­tosi, mie­tit mitä teki­sit isona sekä muis­sa­kin elä­män pie­nissä ja suu­rissa asioissa.

Etsivä nuo­ri­so­työ on vapaa­eh­toista ja tar­koi­tettu kai­kille nuo­rille, jotka kai­paa­vat elä­mäs­sään tukea. Tavoit­teena on olla läsnä nuor­ten kes­kuu­dessa ja tar­jota mah­dol­li­suus tur­val­li­seen ja luot­ta­muk­sel­li­seen aikuis­kon­tak­tiin. Yhteis­työssä etsi­vän nuo­ri­so­työn kanssa nuo­rella on mah­dol­li­suus ker­ryt­tää tie­toja ja tai­toja sekä sel­laista sosi­aa­lista pää­omaa, joilla suun­na­taan kohti aikui­suutta. Jokai­nen tar­vit­see jon­kun, jolla on aikaa kuun­nella ja tukea.

Etsivä nuo­ri­so­työ — kenen­kään ei tar­vitse sel­viy­tyä yksin.

Etsi­vässä nuo­ri­so­työssä teh­tä­vämme on tavoit­taa tuen tar­peessa oleva nuori ja aut­taa sel­lais­ten pal­ve­lu­jen ja mui­den tukien pii­riin, joilla edis­tämme nuo­ren kas­vua, itse­näis­ty­mistä sekä pää­syä kou­lut­tau­tu­maan ja työmarkkinoille.

Työtä teemme ensi­si­jai­sesti perus­tuen nuo­ren itsensä anta­miin tie­toi­hin ja arvioon tuen tarpeesta.

Etsivä nuo­ri­so­työn­te­ki­jämme työs­ken­te­lee siellä, missä nuo­ren tavoit­taa hel­poi­ten: kotona, kou­lussa tai nuorisotalolla.

Viran­omai­nen, nuori tai lähei­nen voi jät­tää yhtey­den­ot­to­pyyn­nön yhtey­set­si­vään sivus­ton kautta.


Ota yhteyttä


Tutustu lisää

Ins­ta­gram: @kontiolahdenetsivat @nuortenkontiolahti