Leh­mon nuorisotila

Nuo­ri­so­tila sijait­see Leh­mon kir­jas­ton yhtey­dessä osoit­teessa Kyl­mä­ojan­tie 49. Mona­rin sali ja keit­tiö ovat nuor­ten käy­tössä. Nuok­ka­rilla voit pelata eri­lai­sia pelejä (lau­ta­pe­lit, PS4, pin­gis, bil­jardi), kat­soa tv:tä ja viet­tää aikaa kave­rei­den kanssa. Omia eväitä voi syödä sekä sään­nöl­li­sesti kok­kail­laan yhdessä. 

Nuok­ka­rin sali on ”Black Box” eli sei­nät ja katto ovat mus­tia. Lisäksi lat­tian tum­mat vinyy­li­lan­kut, mus­tat ver­hot ja säle­kaih­ti­met teke­vät tilasta pimeän tarvittaessa. 

Salissa on sei­nä­pei­lit tans­sia ja yleistä pei­lai­lua var­ten, puo­la­puut ja katosta saa roik­ku­maan ilma­joo­ga­kan­kaan tai voi­mis­te­lu­ren­kaat. Fat­boyt, soh­vat, pin­gis­pöytä ja pleik­ka­nurk­kaus ovat hel­posti siir­rel­tä­vissä. Tilassa voi jum­pata tai vaikka tans­sia isom­mal­la­kin ryh­mällä. Musii­kin­kuun­te­luun on eri­lai­sia kai­ut­ti­mia joten tilassa pys­ty­tään jär­jes­tä­mään pie­ni­muo­toi­sia dis­koja ja kon­sert­teja sekä nuor­ten lani-tapahtumia.

Tilassa on myös video­tykki joten sali sovel­tuu hyvin elo­ku­vien kat­so­mi­seen tai vaik­kapa kisas­tu­dioksi kun Suomi pelaa lätkää.

Tilaa voi kysyä vuo­kralle vapaa-aika­toi­mis­tosta toi­mis­to­sih­tee­riltä tai nuok­ka­rin työntekijältä.

Loma-aikoina ja vii­kon­lop­pui­sin jär­jes­tämme nuok­ka­rilla eri­lai­sia tapah­tu­mia mm. lanit, bändi-illat ja yökah­vila toimintaa.

Leh­mon nuo­ri­so­tila on avoinna:

tiis­tai klo 13–17 (5.–6.lk)
kes­ki­viikko klo 15–20
tors­tai klo 15–20
per­jan­tai klo 15–21

Ajan­koh­tai­set aukio­loa­jat sekä poik­keus­au­kio­loa­jat pää­set näke­mään seu­raa­malla mei­dän IG tiliä tai kontiolahti.harrastuskalenteri.fi sivustoa.


Ota yhteyttä


Tutustu lisää

Ins­ta­gram: @lehmonnuokkari

Snapc­hat: lehmonnuokkari